Werkstuk (bovenbouw)

In grote lijnen gelden de aanwijzingen voor het maken van een werkstuk in de onderbouw, ook voor de bovenbouw. Uiteraard worden er meer en hogere eisen gesteld aan de praktische opdrachten en profielwerkstukken in de bovenbouw.

Hieronder zijn de verschillende stappen weergegeven die elke leerling bij het maken van een werkstuk moet nemen.

STAPPENPLAN BIJ ONDERZOEK

Deel I Voorbereiding

Stap 1 Kiezen van onderwerp en
hoofdvraag

Stap 2 Opstellen van deelvragen

Stap 3 Aanpak onderzoek

Stap 4 Selecteren van informatie-
bronnen bij de deelvragen

Stap 5 Taakverdeling en tijdsplanning

Deel II Uitvoering

Stap 6 Informatie uit bronnen
verwerken

Stap 7 Deelvragen beantwoorden

Deel III Afsluiting

Stap 8 Hoofdvraag beantwoorden

Stap 9 Mondelinge toelichting

Wat een leerling uit de bovenbouw uiteindelijk goed moet beheersen is het kritisch beoordelen van (internet)bronnen. Hieronder slechts de vermelding van de gebruikte bronnen. Zie voor brongebruik in het algemeen elders in de vaardighedenmap.

Informatiebronnen per deelvraag selecteren

Aanwijzingen voor het invullen van stap 4:

Per deelvraag vermeld je hieronder de geselecteerde informatiebronnen.

Dit doe je met vermelding van:

•  titel van boek/artikel/brochure, auteur en jaar van uitgave;

•  titel van het te gebruiken hoofdstuk en paginanummers (vaak zul je niet het hele boek gebruiken; geef dit dan aan);

•  titel van Cd-rom met vermelding van titels gebruikte rubrieken;

•  het URL van de te gebruiken website (http://……..; aansluitend hierbij…

•  de naam/titel van de website (indien die ontbreekt een korte omschrijving);

•  (indien gegeven) de auteur/instantie die de website gemaakt heeft;

•  (indien gegeven) de datum waarop de website voor het laatst herzien is;

•  (indien je achterliggende webpagina's van deze website gebruikt) de titels van deze achterliggende pagina's/rubrieken

Bij stap 5 moet nog vermeld worden dat een logboek een verplichting is; niet alleen om het totaal aantal uren aan te geven (verplichting bij profielwerkstuk), maar ook om de voortgang over een bepaalde periode te kunnen volgen. Omdat net als bij het werkstuk zelf, zeker bij een logboek gemakkelijk gefraudeerd kan worden, is het aan te bevelen dat er regelmatig controlemomenten worden ingebouwd. Bv na het formuleren van de hoofd- en deelvragen en na elk hoofdstuk.

Bij een letterlijk citaat moet altijd gewerkt worden met aanhalingstekens en een notenapparaat. Zie voor de precieze eisen hierin: ‘Het maken van een werkstuk', voor klas 5 en 6 gemaakt voor de M&M vakken.

Tenslotte de beoordelingscriteria; wanneer we op school een wat uniforme aanpak nastreven, is het zinvol om het over deze criteria eens te zijn.

Beoordelingscriteria per deelstap/evaluatie

Stap 1 Kiezen van onderwerp en hoofdvraag

Stap 2 Opstellen van deelvragen

Stap 3 Aanpak onderzoek

Stap 4 Selecteren van informatiebronnen bij de deelvragen

Stap 5 Taakverdeling en tijdsplanning

Stap 6 Informatie uit bronnen verwerken

Stap 7 Deelvragen beantwoorden

Stap 8 Hoofdvraag beantwoorden

Evaluatie (n.a.v. werkformulieren en eindproduct)

Onderbouw